Skip to main content

The Applicant

First, are you our sort of a person?
Do you wear
A glass eye, false teeth or a crutch,
A brace or a hook,
Rubber breasts or a rubber crotch,

Stitches to show something’s missing? No, no? Then
How can we give you a thing?
Stop crying.
Open your hand.
Empty? Empty. Here is a hand

To fill it and willing
To bring teacups and roll away headaches
And do whatever you tell it.
Will you marry it?
It is guaranteed

To thumb shut your eyes at the end
And dissolve of sorrow.
We make new stock from the salt.
I notice you are stark naked.
How about this suit—

Black and stiff, but not a bad fit.
Will you marry it?
It is waterproof, shatterproof, proof
Against fire and bombs through the roof.
Believe me, they’ll bury you in it.

Now your head, excuse me, is empty.
I have the ticket for that.
Come here, sweetie, out of the closet.
Well, what do you think of that ?
Naked as paper to start

But in twenty-five years she’ll be silver,
In fifty, gold.
A living doll, everywhere you look.
It can sew, it can cook,
It can talk, talk , talk.

It works, there is nothing wrong with it.
You have a hole, it’s a poultice.
You have an eye, it’s an image.
My boy, it’s your last resort.
Will you marry it, marry it, marry it.

Sylvia Plath

L’aspirant

Abans que res, ja ets dels nostres?
¿Portes
un ull de vidre, dents postisses o una crossa,
un clau o un garfi,
sexe de goma, pits de goma,

sutures que demostrin que et manca alguna cosa?
No, no? Com vols, doncs, que et donem res?
No ploris.
Obre la mà.
Buida? Ben buida. Heus aquí una mà

per omplir-la, amatent
a servir el te i esbargir migranyes
i fer tot el que li manis.
T’hi vols casar?
Té garantia:

et tancarà els ulls quan t’arribi la fi
i es fondrà de dolor.
De la sal en farem nova lleva.
Però veig que va a pèl.
Què me’n dius, d’aquest vestit?

Encartronat i negre, però t’escau.
T’hi vols casar?
És impermeable, irrompible, a prova
de foc i de bombes per la teulada.
Creu-me, t’hi enterreran.

Ara -i dispensa’m-, no tens res al cap.
També t’hi puc posar remei.
Vine, preciositat, surt de l’armari.
Bé, què me’n dius?
Nua com una pàgina per encetar,

però en vint-i-cinc anys esdevindrà de plata,
i en cinquanta d’or.
Una nina de carn i ossos, per on la miris.
Sap sargir, sap cuinar,
sap parlar, parlar, parlar.

Funciona sense tares.
Tens un forat, és un emplastre.
Tens un ull, és una imatge.
Bé, noi, és l’última oportunitat.
T’hi vols casar, casar, casar?

(Trad. Montserrat Abelló)